Jaarrekening

Algemeen

RAI Holding B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam (Europaplein 24). Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Activiteiten

RAI Holding B.V. is een holdingmaatschappij. De belangrijkste activiteiten van de RAI zijn zowel gericht op het accommoderen van de eigen evenementen, als het beschikbaar stellen van de faciliteiten aan derden ten behoeve van beurzen, congressen, corporate events, theaterproducties en niche events.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Algemene waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. De gehanteerde grondslagen voor waardering van activa en passiva zijn gedurende het huidige en vorige jaar consistent toegepast. De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling hebben betrekking op zowel de geconsolideerde als de vennootschappelijke jaarrekening.

Aandeelhoudersstructuur

De RAI Vereniging heeft een 75% belang in RAI Holding B.V. De resterende 25% van de aandelen is in handen van de Gemeente Amsterdam.

Consolidatiegrondslagen

Geconsolideerd worden de financiële gegevens van RAI Holding B.V. en al haar groepsmaatschappijen. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin RAI Holding B.V. beleidsbepalende invloed op het beleid heeft. De overige deelnemingen worden niet geconsolideerd.

De financiële gegevens van gedurende het verslagjaar verkregen ondernemingen worden geconsolideerd vanaf het moment dat RAI Holding B.V. beslissende invloed heeft verkregen op het beleid van die ondernemingen tot aan het moment van beëindiging daarvan. Onderlinge transacties tussen vennootschappen die worden geconsolideerd worden geëlimineerd.

De vennootschap bezit 100% van de aandelen in de volgende deelnemingen: RAI Amsterdam B.V., Amsterdam; Arfora B.V., Amsterdam; RAI Langfords B.V., Amsterdam.

De vennootschap RAI Langfords B.V., Amsterdam is per 31 december 2015 opgeheven.

In deze deelnemingen zijn de resultaten verwerkt van de volgende indirecte deelnemingen (100%): RAI Solar Energy B.V., Amsterdam; RAI Amsterdam Catering B.V., Amsterdam; RAI USA, Inc., Delaware; Rui Ang Exhibition and Convention Co., Ltd., Shanghai. De vennootschappen in Amerika en China zijn in 2013 opgericht.

Vergelijkende cijfers

De cijfers over het jaar 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken.

Vreemde valuta

Als functionele valuta is aangemerkt de euro. Activa en passiva luidend in vreemde valuta worden omgerekend naar euro’s tegen de koersen per balansdatum. Transacties in vreemde valuta worden verantwoord tegen de valutakoersen op het moment van de transacties. De uit de omrekening voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de leiding van RAI Holding B.V. overeenkomstig algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die mede bepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel de primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als de financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de toelichting per balanspost.

RAI Holding B.V. past hedge-accounting toe op basis van documentatie per individuele hedgerelatie en documenteert de wijze waarop de hedgerelaties passen in de doelstellingen van het risicobeheer, de hedgestrategie en de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedge.

Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt tegen kostprijs gewaardeerd en het ineffectieve deel wordt tegen reële waarde gewaardeerd. De waardeveranderingen van de reële waarde van het ineffectieve deel worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover bij de afzonderlijke posten in de toelichting niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Immateriële vaste activa

Extern verworven beurstitels zijn gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde en worden afgeschreven over de economische levensduur, die wordt verondersteld maximaal 20 jaar te zijn.

Software wordt gewaardeerd tegen historische kostprijs en wordt afgeschreven over de economische levensduur die wordt verondersteld maximaal 10 jaar te zijn. Exploitatierechten zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs en jaarlijks wordt hierop afgeschreven, gebaseerd op de duur van het recht.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de economische levensduur en verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingen. Werken in uitvoering worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs.

Onderhoudskosten voor gebouwen in eigendom worden direct ten laste van het resultaat verantwoord, dan wel geactiveerd en afgeschreven indien de activeringscriteria dit toestaan.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarbij invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid worden gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde, bepaald op basis van de waarderingsgrondslagen van RAI Holding B.V. Deelnemingen waarbij geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of lagere actuele waarde.

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa 

Jaarlijks wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat immateriële, materiële en financiële vaste activa aan bijzondere waardeverminderingen onderhevig zijn. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. In geval van bijzondere waardevermindering wordt het betreffende actief afgewaardeerd tot de realiseerbare waarde. Het verlies wordt direct als last verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De vorderingen hebben, tenzij anders vermeld, een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Voorraden

De voorraden betreffen voornamelijk food & beverage producten en de waardering ervan geschiedt tegen verkrijgingprijs, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Effecten

Effecten zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs of lagere marktwaarde per balansdatum. Als marktwaarde geldt in principe de beurswaarde. Indien de verkoop op korte termijn zal plaatsvinden, geldt als marktwaarde de directe opbrengstwaarde.

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen voor alle in rechte afdwingbare dan wel feitelijke verplichtingen als gevolg van een gebeurtenis vóór balansdatum en waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen nodig is en de omvang daarvan betrouwbaar kan worden geschat.

Er wordt een voorziening voor jubileumuitkeringen opgenomen op basis van de per balansdatum geldende jubileumregeling, rekening houdend met blijfkans, toekomstige loonkostenontwikkeling en disconteringsvoet.

Voor bonusregelingen en winstdelingen op basis van de relevante prestatieregelingen wordt een verplichting opgenomen. De verplichting wordt verantwoord onder de kortlopende schulden.

Pensioenregeling

De onderneming heeft twee actieve pensioenregelingen voor haar werknemers. Voor medewerkers die voor 1 januari 2013 in dienst zijn getreden is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegd-pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een pensioenverzekeraar en wordt in de jaarrekening verwerkt als toegezegde-bijdrageregeling, aangezien de verplichtingen uit hoofde van de uitvoering van deze pensioenregeling geheel herverzekerd zijn.

Voor medewerkers die vanaf 1 januari 2013 in dienst zijn getreden dan wel vrijwillig zijn overgestapt naar de nieuwe pensioenregeling, is een beschikbare premieregeling getroffen met het karakter van een premieovereenkomst. De verplichtingen van de onderneming gaan niet verder dan het betalen van een jaarlijkse bijdrage aan de verzekeringsmaatschappij. De in de toekomst te betalen bijdragen zullen mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden en van de rendementen die de verzekeringsmaatschappij behaalt op de belegde bijdragen.

Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Voor bonusregelingen en winstdelingen op basis van de relevante prestatieregelingen wordt een verplichting opgenomen. Daarnaast wordt een verplichting opgenomen voor contractuele afspraken, die gemaakt zijn met de medewerkers.

(Latente) vennootschapsbelasting

Tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale winstbepaling worden tegen nominale waarde in de balans opgenomen als latent te vorderen respectievelijk verschuldigde vennootschapsbelasting. Latent te vorderen vennootschapsbelasting uit hoofde van compensabele verliezen wordt, voor zover het redelijkerwijs te verwachten valt dat deze realiseerbaar wordt, gewaardeerd tegen het per balansdatum bekende toekomstige belastingtarief.

RAI Holding B.V. staat aan het hoofd van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting waarin ook de volgende ondernemingen zijn opgenomen: RAI Amsterdam B.V., RAI Solar Energy B.V., RAI Amsterdam Catering B.V., RAI Langfords B.V. en Arfora B.V.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Verantwoording van opbrengsten 

De bepaling van het resultaat geschiedt volgens een stelsel gebaseerd op historische kostprijs. Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarin de prestatie wordt verricht. Voor beurzen en tentoonstellingen betreft dit de periode waarin het evenement plaatsvindt. Winstneming vindt ook pas op dat moment plaats. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden verwerkt indien en voor zover deze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op materiële vaste activa zijn lineair berekend en gebaseerd op de verwachte economische levensduur. De bedrijfsgebouwen worden afgeschreven tot restwaarde.

De gehanteerde afschrijvingspercentages liggen tussen de 2% en 20%. De afschrijvingen van de immateriële vaste activa zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde en liggen tussen de 5% en 20%.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de aan de periode toe te rekenen koersverschillen, rentebaten en -lasten.

Resultaat deelneming

Het resultaat op deelnemingen betreft het aandeel van de vennootschap in het resultaat van de op netto-vermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen. Als resultaat van deelnemingen wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen.

Vennootschapsbelasting

De belastingen worden berekend over het commerciële resultaat vóór belastingen, rekening houdend met fiscale faciliteiten. Bij de bepaling wordt rekening gehouden met de mutatie in de voorziening voor latente vennootschapsbelasting.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en bankkrediet. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en vennootschapsbelasting zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. In de opstelling wordt de cash flow die bestaat uit het netto- resultaat na belastingen vermeerderd met de afschrijvingslasten afzonderlijk gepresenteerd.

1.1. Geconsolideerde balans (vóór voorstel resultaatbestemming)

Geconsolideerde balans

Vóór voorstel resultaatbestemming, bedragen x € 1.000

Geconsolideerde balans
  Ref.   2015   2014
           
ACTIVA          
           
Vaste activa          
           
Immateriële vaste activa 1.1.1. 4.285   4.878  
Materiële vaste activa 1.1.2. 166.217   161.808  
Financiële vaste activa 1.1.3. 1.134   1.134  
      171.636   167.820
           
Vlottende activa          
           
Voorraden   403   433  
Vorderingen 1.1.4. 29.162   29.169  
Effecten   41   41  
Liquide middelen   529   529  
      30.135   30.172
           
      201.771   197.992
           
PASSIVA          
           
Eigen vermogen 1.1.5.        
           
Geplaatst kapitaal   2.730   2.730  
Agioreserves   22.006   22.006  
Overige reserves   57.733   50.738  
Onverdeelde winst   4.214   9.257  
      86.683   84.731
           
Voorzieningen 1.1.6.        
           
Belastinglatentie   508   1.342  
Voorziening Overig   1.600   2.100  
      2.108   3.442
           
Schulden          
           
Langlopende schulden 1.1.7.   59.951   60.109
           
Kortlopende schulden 1.1.8.   53.029   49.710
           
      201.771   197.992

2.1. Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Bedragen x € 1.000

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
  Ref.   2015   2014
           
Netto-omzet 2.1.1. 126.151   119.749  
           
Som der bedrijfsopbrengsten     126.151   119.749
           
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 2.1.2. 58.614   45.409  
Lonen en salarissen 2.1.3. 21.973   23.500  
Sociale lasten   3.273   3.302  
Pensioenlasten   2.536   2.358  
Afschrijving op immateriële en materiële vaste activa   13.778   14.274  
Overige bedrijfskosten (inclusief overige personeelskosten) 2.1.4. 17.034   17.245  
           
Som der bedrijfskosten     117.208   106.088
           
Bedrijfsresultaat     8.943   13.661
Rentelaten en soortgelijke kosten 2.1.5.   ‑3.260   ‑3.372
           
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen     5.683   10.289
Belastingen op resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2.1.6.   ‑1.469   ‑1.032
           
Resultaat na belastingen     4.214   9.257

3.1. Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
      2015   2014
           
Kasstroom uit operationele activiteiten          
           
Bedrijfsresultaat     8.943   13.661
           
Aanpassingen voor:          
Afschrijving op immateriële en materiële vaste activa   13.778   14.274  
Mutaties in voorzieningen   ‑1.334   2.748  
      12.444   17.022
           
Mutaties in voorraden en vorderingen   37   1.006  
Mutaties in kortlopende schulden (exclusief bankkrediet)   2.602   ‑91  
      2.639   915
Kasstroom uit bedrijfsoperatie          
           
Betaalde interest   ‑2.629   ‑2.924  
Betaalde belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening   ‑1.731   ‑1.435  
      ‑4.360   ‑4.359
Totale kasstroom uit operationele activiteiten     19.666   27.239
           
Kasstroom uit investeringsactiviteiten          
           
Netto-investering in materiële vaste activa   ‑16.752   ‑22.320  
Netto-investering in immateriële vaste activa   ‑842   ‑985  
Netto-desinvestering in financiële vaste activa   0   0  
Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten     ‑17.594   ‑23.305
           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten          
           
Dividenduitkering   ‑2.262   ‑2.240  
Aflossing langlopende leningen in boekjaar   ‑2.165   ‑2.000  
Mutaties in langlopende schulden   ‑158   ‑1.750  
Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten     ‑4.585   ‑3.990
           
Mutatie liquide middelen en bankkrediet     ‑2.513   ‑2.056
           
Liquide middelen en bankkrediet per 1 januari     ‑7.729   ‑5.673
           
Liquide middelen en bankkrediet per 31 december     ‑10.242   ‑7.729

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2015

1.1.1. Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

Bedragen x € 1.000

Immateriële vaste activa
  Beurstitels Software Overige Werken in uitvoering Totaal
           
Aanschaffingswaarde per 1-1-2015 872 7.151 1.685 651 10.359
Aanschaffingen 0 477 0 365 842
Gereedgekomen werk in uitvoering 0 633 0 ‑633 0
Desinvesteringen 0 ‑465 0 0 ‑465
Aanschaffingswaarde per 31-12-2015 872 7.796 1.685 383 10.736
           
Afschrijvingen en waardeverminderingen per 1-1-2015 378 4.032 1.070 0 5.480
Afschrijvingen 30 998 53 0 1.081
Waardeverminderingen 355 0 0 0 355
Desinvesteringen 0 ‑465 0 0 ‑465
Afschrijvingen en waardeverminderingen per 31-12-2015 763 4.565 1.123 0 6.451
           
Boekwaarde per 1-1-2015 494 3.119 615 651 4.879
           
Boekwaarde per 31-12-2015 109 3.231 562 383 4.285

Investeringen in beurstitels worden in maximaal 20 jaar afgeschreven. Jaarlijks wordt een impairment test uitgevoerd op in het verleden extern geworven titels. Software wordt afgeschreven in een periode van maximaal 10 jaar, te rekenen vanaf het moment van ingebruikneming.

De categorie ‘Overige’ betreft met name het gebruiksrecht van een lounge in de Amsterdam ArenA. Deze rechten worden afgeschreven tot het jaar 2026. Desinvesteringen hebben betrekking op activa die buiten gebruik zijn gesteld.

1.1.2. Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Bedragen x € 1.000

Materiële vaste activa
  Gebouwen, installaties en terreinen Inventaris Werken in uitvoering Totaal  
           
Aanschaffingswaarde per 1-1-2015 285.438 25.517 22.038 332.993  
Investeringen 5.851 3.244 7.657 16.752  
Gereedgekomen werk in uitvoering 19.841 1.156 ‑20.997 0  
Desinvesteringen ‑194 ‑2.111 ‑12 ‑2.317  
Aanschaffingswaarde per 31-12-2015 310.936 27.806 8.686 347.428  
           
Afschrijvingen en waardeverminderingen per 1-1-2015 153.195 17.990 ‑0 171.185  
Afschrijvingen 2015 9.298 2.968 65 12.331  
Desinvesteringen ‑195 ‑2.110 0 ‑2.305  
Afschrijvingen en waardeverminderingen per 31-12-2015 162.298 18.848 65 181.211  
           
Boekwaarde per 1-1-2015 132.243 7.527 22.038 161.808  
           
Boekwaarde per 31-12-2015 148.638 8.958 8.621 166.217  

Gebouwen en terreinen worden afgeschreven in 50 jaar, het congrescentrum in 20 jaar en installaties in 10 tot 20 jaar. De overige vaste activa worden afgeschreven in 5 tot 20 jaar. 

De boekwaarde van de afgekochte erfpacht tot en met 2028 bedraagt per 31 december 2015 € 3.529.652 (2014: € 3.804.690). Desinvesteringen hebben betrekking op activa die buiten gebruik zijn gesteld.

1.1.3. Financiële vaste activa

Financiële vaste activa

Bedragen x € 1.000

Financiële vaste activa
  Totaal        
           
Stand per 1-1-2015 1.134        
Overige mutaties 0        
           
Stand per 31-12-2015 1.134        

De financiële vaste activa betreft een kapitaalbelang in Stadion Amsterdam C.V. van 1/9 deel van het commanditair kapitaal. De waardering van dit kapitaalbelang wordt gewaardeerd op verkrijgingprijs of lagere actuele waarde.

1.1.4. Vlottende activa, vorderingen

Vlottende activa, vorderingen

Bedragen x € 1.000

Vlottende activa, vorderingen
  2015 2014      
           
Vorderingen          
           
Handelsvorderingen 18.343 18.582      
Voorziening voor dubieuze debiteuren ‑1.467 ‑1.554      
  16.876 17.028      
Overige vorderingen 4.773 3.422      
Overlopende activa 7.513 8.719      
           
  29.162 29.169      

De overlopende activa betreft onder andere vooruitbetaalde kosten € 1.948.423 (2014: € 2.041.189) en gemaakte personeelskosten voor toekomstige beurzen voor een bedrag van € 5.563.838 (2014: € 5.152.259).

1.1.5. Groepsvermogen

Voor een toelichting op de mutaties in het eigen vermogen gedurende 2014 en 2015 wordt verwezen naar de toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening van RAI Holding B.V. (zie 4.1.2.). Gedurende het boekjaar vonden er geen directe vermogensmutaties plaats in het eigen vermogen.

1.1.6. Voorzieningen

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen
  Belasting-latentie Overig Totaal    
           
Stand per 1-1-2015 1.342 2.100 3.442    
Dotatie 0 387 387    
Onttrekking ‑834 ‑887 ‑1.721    
           
Stand per 31-12-2015 508 1.600 2.108    

De passieve belastinglatentie heeft betrekking op verschillen tussen commerciële en fiscale waardering.

De overige voorzieningen bestaan grotendeels uit: individuele personeelafvloeiingen, de jubileavoorziening en overige personeel gerelateerde voorzieningen. Bovenstaande voorzieningen, met uitzondering van de individuele personeelafvloeiingen hebben een overwegend langlopend karakter.

1.1.7. Langlopende schulden

Langlopende schulden

Bedragen x € 1.000

Langlopende schulden
  2015 2014      
           
Leningen Deutsche Bank Nederland N.V. 26.000 26.000      
Lening Coöperatieve Rabobank Amsterdam U.A. 26.000 26.000      
Lening Triodos Bank 268 283      
Lening Klimaatfonds Amsterdam 100 100      
Overige schulden 7.583 7.726      
           
  59.951 60.109      

Overzicht langlopende leningen

Per 31 december 2015, bedragen x € 1.000

Overzicht langlopende leningen
  Hoofdsom Aflossing in boekjaar Restsom    
           
Lening Deutsche Bank Nederland N.V. 27.000 1.000 26.000    
Lening Coöperatieve Rabobank Amsterdam U.A. 27.000 1.000 26.000    
Lening Triodos Bank 290 22 268    
Lening Klimaatfonds Amsterdam 100 0 100    
Overige schulden 8.504 143 8.361    
           
  62.894 2.165 60.729    
Af: Kortlopend gedeelte langlopende schulden     778    
           
  62.894 2.165 59.951    

In 2013 is een kredietovereenkomst overeengekomen met de Deutsche Bank Nederland N.V. en de Coöperatieve Rabobank Amsterdam U.A. Deze kredietovereenkomst bestaat naast rekening-couranten van € 30 miljoen uit een tweetal leningen van in totaal € 56 miljoen (50% Deutsche Bank Nederland N.V. en 50% Coöperatieve Rabobank Amsterdam U.A.) tot en met 2020.

De rente op de leningen bedraagt Euribor + 1,80%.

In 2013 is een renteswap contract afgesloten. Op grond van deze renteswap betaalt RAI Holding B.V. een rentepercentage van 1,54% over een bedrag van € 52 miljoen.

Als zekerheid voor de langlopende schulden en de rekening-courant zijn de bedrijfspanden aan het Europaplein bezwaard met hypotheek.

In 2014 is een kredietovereenkomst gesloten met Triodos Bank ten behoeve van de financiering van zonnepanelen. De kredietovereenkomst bestaat uit een lening van € 0,29 miljoen en heeft een looptijd tot en met 1 januari 2034. Aflossing vindt plaats per kwartaal in 79 termijnen ingaande 1 juli 2014. Het rentepercentage bedraagt 3,5% op jaarbasis voor de periode tot 17 januari 2026.

In 2014 is een kredietovereenkomst gesloten met het Amsterdams Investeringsfonds van de Gemeente Amsterdam ten behoeve van de financiering van zonnepanelen. De kredietovereenkomst bestaat uit een lening van € 0,1 miljoen en heeft een looptijd tot en met 5 maart 2029. Aflossing vindt plaats uiterlijk op 5 maart 2029 en het rentepercentage bedraagt 0%.

De overige langlopende schulden betreffen een in 1988 van de Gemeente Amsterdam ontvangen afkoopsom inzake de exploitatieverliezen van het Congrescentrum over de periode tot 2038. De afkoopsom is in het verleden opgerent tegen een rentepercentage van 7,46%. Deze afkoopsom heeft een overwegend langlopend karakter. De vrijval vindt plaats ten gunste van de bedrijfskosten. De jaarlijkse oprenting vindt plaats ten laste van de financiële baten en lasten.

1.1.8. Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

Bedragen x € 1.000

Kortlopende schulden
  2015 2014      
           
Schulden aan kredietinstellingen 10.771 8.258      
Kortlopend gedeelte langlopende leningen 778 2.785      
Vooruitontvangen bedragen 22.686 20.874      
Schulden aan leveranciers 6.941 5.676      
Vennootschapsbelasting 359 0      
Overige Belastingen en premies sociale verzekeringen 426 1.122      
Overlopende passiva 11.068 10.995      
           
  53.029 49.710      

De overlopende passiva bestaat grotendeels uit nog te ontvangen facturen voor gemaakte kosten voor een bedrag van € 7.615.345 (2014: € 7.440.824 ) en overlopende passiva met betrekking tot personeel voor een bedrag van € 3.169.456 (2014: € 3.467.112).

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

  1. Er zijn geen contractuele verplichtingen uit hoofde van huurovereenkomsten (2014: € 38.325)
  2. Er zijn geen bankgaranties afgegeven (2014: geen).
  3. Er zijn operational leaseverplichtingen voor 46 (2014: 52) auto’s aangegaan. Ultimo het boekjaar bedragen de totale contractuele verplichtingen € 810.719 (2014: € 872.916 ), waarvan € 339.443 binnen één jaar vervalt. Het overige deel vervalt binnen 5 jaar.
  4. In het kader van de bouw van het Multifunctioneel parkeergebouw zijn verplichtingen aangegaan tot een totaalbedrag van € 11.189.000. Dit bedrag vervalt volledig in 2016.
  5. De totale verplichting inzake erfpacht (tot en met 2028) bedraagt € 5.943.895 waarvan een bedrag van € 457.223 binnen één jaar vervalt, een bedrag van € 2.286.113 vervalt binnen 5 jaar. Het overige deel heeft betrekking op de periode 2021 tot en met 2028.
  6. RAI Holding B.V. staat aan het hoofd van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting waarin ook de volgende ondernemingen zijn opgenomen: RAI Amsterdam B.V., RAI Solar Energy B.V., RAI Amsterdam Catering B.V., RAI Langfords B.V. en Arfora B.V. Iedere vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid.

Financiële instrumenten

De met financiële instrumenten verbonden risico’s zijn onderstaand toegelicht.

Kredietrisico

Om het kredietrisico te beheersen wordt de blootstelling aan kredietrisico’s voortdurend bewaakt en opgevolgd. Ultimo boekjaar is geen sprake van belangrijke concentratie van kredietrisico’s. Kredietrisico’s hebben betrekking op debiteuren en overige kortlopende vorderingen. Ter zake zijn toereikende voorzieningen opgenomen.

Valutarisico

Er is geen sprake van grote valutarisico’s aangezien de operationele kasstromen en financieringsactiviteiten overwegend in euro’s plaatsvinden.

Renterisico

Renterisico’s betreffen hoofdzakelijk de voor lange termijn afgesloten langlopende leningen. RAI Amsterdam B.V. heeft renteswap contracten afgesloten in verband met het afdekken van de renterisico’s. Om de rentepercentages te fixeren zijn in 2013 renteswap contracten afgesloten voor de periode tot en met 2020 voor een bedrag ultimo boekjaar 2015 van € 52 miljoen. RAI Amsterdam B.V. betaalt een rentepercentage van 1,54% over de renteswap van de Deutsche Bank Nederland N.V./Coöperatieve Rabobank Amsterdam U.A. Over de schulden aan kredietinstellingen wordt een variabele rente betaald van 3 maand Euribor plus een individuele opslag. De middels renteswaps afgedekte bedragen zijn kleiner of gelijk aan de uitstaande hoofdsom van de leningen Deutsche Bank Nederland N.V./Coöperatieve Rabobank Amsterdam U.A. De renteswaps hebben per 31 december 2015 een reële waarde van € 2.969.000 negatief (2014: € 3.971.520 negatief). De nominale waarde loopt gedurende de resterende looptijd van de renteswaps (tot en met 2020) af naar nihil.

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2015

2.1.1. Omzet

Omzet

Bedragen x € 1.000

Omzet
  2015 2014      
           
Naar geografische gebieden          
           
Nederland 117.478 114.736      
Overige landen 8.673 5.013      
           
  126.151 119.749      
           
Naar activiteiten          
           
Beurzen en evenementen 56.871 47.464      
Accommodatieverhuur 18.102 22.280      
Catering 15.547 15.108      
Parkeren 5.898 4.496      
Hotelcommissies 3.285 3.443      
Facility Services 24.334 24.826      
Overige 2.114 2.132      
           
  126.151 119.749      

2.1.2. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Bedragen x € 1.000

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
  2015 2014      
           
Beurzen en evenementen 27.012 21.406      
Accommodatieverhuur 1.743 29      
Kosten van inhuur 6.634 4.585      
Catering 4.791 5.058      
Personeel 7.253 6.818      
Marketingkosten 5.995 3.924      
Overig 5.186 3.589      
           
  58.614 45.409      

2.1.3. Personeelskosten

De directie van RAI Holding B.V. bestaat uit 1 persoon. Op grond van de in artikel 383 lid 1 boek 2 BW opgenomen vrijstelling is derhalve geen melding gemaakt van de bezoldiging bestuurders.

De bezoldiging van commissarissen (gemiddeld 4) bedroeg € 106.682 (in 2014: € 102.068, gemiddeld 4).

Gemiddeld aantal personeelsleden

In FTE, werkzaam bij de groep

Gemiddeld aantal personeelsleden
  2015 2014      
           
In Nederland 375 384      

2.1.4. Overige bedrijfskosten

Overige bedrijfskosten

Bedragen x € 1.000

Overige bedrijfskosten
  2015 2014      
           
Gebouwkosten 7.809 7.116      
Bureaukosten 715 837      
Automatiseringskosten 4.042 3.948      
Advieskosten 2.067 1.924      
Reis-, verblijf- en representatiekosten 898 866      
Overige personeelskosten 1.248 1.685      
Overige algemene bedrijfskosten 255 869      
           
  17.034 17.245      

Accountantskosten
Het ingevolge artikel 382a Boek 2 BW in het boekjaar ten laste van de vennootschap gekomen honorarium van BDO Audit & Assurance B.V. bedraagt € 76.550 (2014: € 72.400). Hiervan heeft € 70.000 (2014: € 68.000) betrekking op de jaarrekeningcontrole en € 6.550 op overige controle-opdrachten.

2.1.5. Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bedragen x € 1.000

Rentelasten en soortgelijke kosten
  2015 2014      
           
Rentelasten 3.260 3.372      

2.1.6. Belastingen

Belastingen

Bedragen x € 1.000

Belastingen
  2015 2014      
           
Belastinglast op basis van het commerciële resultaat 1.469 1.007      
Mutatie belastinglatentie 0 33      
Verrekende belastingen en overige effecten 0 ‑8      
           
Belastinglast in de winst- en verliesrekening 1.469 1.032      

De effectieve belastingdruk over 2015 bedraagt 25,8% en ligt daarmee in lijn met het algemeen geldende belastingtarief in Nederland.

De effectieve belastingdruk over 2014 bedraagt 8,8% en is daarmee lager dan het gemiddeld nominaal vennootschapsbelastingpercentage in Nederland. Dit wordt veroorzaakt door toepassing van de fiscale stimuleringsbijdrage in het kader van de Milieu investeringsaftrek op de nieuwbouw van RAI Amsterdam B.V. en het gerealiseerde liquidatieverlies als gevolg van de liquidatie van EC Zuid Limburg B.V.

4.1. Enkelvoudige balans (vóór voorstel resultaatbestemming)

Enkelvoudige balans

Vóór voorstel resultaatbestemming, bedragen x € 1.000

Enkelvoudige balans
  ref.   2015   2014
           
ACTIVA          
           
Vaste activa          
           
Financiële vaste activa 4.1.1. 108.042   103.828  
           
      108.042   103.828
           
PASSIVA          
           
Eigen vermogen 4.1.2.        
           
Geplaatst kapitaal   2.730   2.730  
Agioreserves   22.006   22.006  
Overige reserves   57.733   50.738  
Onverdeelde winst   4.214   9.257  
      86.683   84.731
           
Voorzieningen 4.1.3.   0   7.620
           
Schulden          
Schulden aan groepsmaatschappijen 4.1.4.   21.359   11.477
           
      108.042   103.828

5.1. Enkelvoudige winst- en verliesrekening

Enkelvoudige winst- en verliesrekening

Bedragen x € 1.000

Enkelvoudige winst- en verliesrekening
  2015 2014      
           
Enkelvoudig resultaat na belastingen 0 0      
Resultaat deelnemingen na belastingen 4.214 9.257      
           
Nettoresultaat 4.214 9.257      

De vennootschappelijke winst- en verliesrekening is opgesteld met inachtneming van artikel 402 Boek 2 BW.

De financiële gegevens van RAI Holding B.V. zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve vermeldt de winst-en verliesrekening van RAI Holding B.V. conform artikel 402 Titel 9 BW slechts het aandeel in de winst na belasting van ondernemingen waarin wordt deelgenomen en het overige resultaat na belasting.

Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2015

4.1.1. Financiële vaste activa

Financiële vaste activa

Bedragen x € 1.000

Financiële vaste activa
  Deelnemingen in groepsmaatsch.      
         
Stand per 1-1-2015 103.828      
Resultaat 4.214      
Dividenduitkering 0      
         
Stand per 31-12-2015 108.042      

De vennootschap bezit 100% (tenzij anders vermeld) van de aandelen in de volgende belangrijkste deelnemingen: RAI Amsterdam B.V., Amsterdam; Arfora B.V., Amsterdam; RAI Langfords B.V, Amsterdam. De vennootschap had een 100% belang in EC Zuid Limburg B.V. Deze vennootschap is op 20 maart 2014 geliquideerd.

De vennootschap RAI Langfords B.V., Amsterdam is per 31 december 2015 opgeheven.

In deze deelnemingen zijn de resultaten verwerkt van de volgende indirecte deelnemingen (100%): RAI Solar Energy B.V., Amsterdam; RAI Amsterdam Catering B.V., Amsterdam; RAI USA, Inc., Delaware; Rui Ang Exhibition and Convention Co., Ltd., Shanghai. De vennootschappen in Amerika en China zijn in 2013 opgericht.

4.1.2. Eigen vermogen

Eigen vermogen

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen
  Aandelen-kapitaal Agioreserve Overige reserves Onverd. winst Totaal
           
Stand per 1-1-2014 2.730 22.006 49.686 3.292 77.714
Resultaatbestemming 0 0 3.292 ‑3.292 0
Resultaat boekjaar 0 0 0 9.257 9.257
Dividend 0 0 ‑2.240 0 ‑2.240
           
Stand per 31-12-2014 2.730 22.006 50.738 9.257 84.731
           
           
Stand per 1-1-2015 2.730 22.006 50.738 9.257 84.731
Resultaatbestemming 0 0 9.257 ‑9.257 0
Resultaat boekjaar 0 0 0 4.214 4.214
Dividend 0 0 ‑2.262 0 ‑2.262
           
Stand per 31-12-2015 2.730 22.006 57.733 4.214 86.683

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 13.650.000, verdeeld in 225.000 gewone aandelen A en 75.000 gewone aandelen B, elk nominaal groot € 45,50. Hiervan zijn geplaatst en volgestort 45.000 aandelen A en 15.000 aandelen B.

4.1.3. Voorzieningen

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen
  Voorzieningen      
         
Stand per 1-1-2015 7.620      
Dotatie 0      
Vrijval 7.620      
         
Stand per 31-12-2015 0      

De voorziening 2014 betrof een voorziening van het negatief eigen vermogen van RAI Langfords B.V. Deze vennootschap is per 31 december 2015 geliquideerd.

4.1.4. Schulden aan groepsmaatschappijen

Schulden aan groepsmaatschappijen

Bedragen x € 1.000

Schulden aan groepsmaatschappijen
  Schulden aan groepsmaatsch.      
         
Stand per 1-1-2015 11.477      
Mutatie 9.882      
       
Stand per 31-12-2015 21.359      

Evenals vorig jaar wordt op de schulden aan groepsmaatschappijen geen rente berekend.

Personeel

De onderneming heeft in 2015, evenals in 2014, geen personeel in dienst gehad.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voor de deelnemingen RAI Amsterdam B.V., RAI Solar Energy B.V., RAI Amsterdam Catering B.V. en RAI Langfords B.V. zijn aansprakelijkheidsverklaringen ex artikel 403 Boek 2 BW afgegeven.

Amsterdam, 17 maart 2016

Directie RAI Holding B.V.

A.J. (Hans) Bakker, algemeen directeur

Raad van Commissarissen RAI Holding B.V.

R.H. (Roelf) de Boer, voorzitter
J.W.Th. (John) Van der Steen, vice-voorzitter
A.M.H (Annemarie) van Gaal
F.I.M. (Ferry) Houterman
Mevr. S.J. (Shulamith) Rijxman