Bericht van de Raad van Commissarissen

Aan onze aandeelhouders

Hierbij biedt de Raad van Commissarissen (RvC) het jaarverslag van RAI Holding B.V. aan.

De directie heeft het jaarverslag opgesteld. In dit jaarverslag is de jaarrekening over 2015 opgenomen. BDO Audit & Assurance B.V. (BDO) heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Wij verwijzen u hiervoor naar het hoofdstuk overige gegevens in dit jaarverslag.

goedkeurende controleverklaring
accountant

Toezichts-, advies- en werkgeversrol 

De RvC houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Bovendien staat de RvC de directie met raad terzijde, zowel op verzoek van de directie als op eigen initiatief. De RvC vervult verder de werkgeversrol ten aanzien van de directie. De RvC richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en weegt daartoe de belangen van bij de vennootschap betrokkenen af. De wijze waarop de RvC deze rollen in het verslagjaar heeft ingevuld, zijn hieronder beschreven.

taken RvC

RvC in toezichthoudende rol 

Het interne toezicht op de directie en op de algemene gang van zaken in de onderneming gebeurt onder meer door het monitoren van de realisatie van de beoogde resultaten. De RvC maakt daarbij gebruik van een tweetal door de directie aangeleverde voortgangsrapportages: het Resultaat Year to Date (YTD) en de Aandeelhoudersrapportage. De bespreking van deze rapportages vormt een vast agendapunt van zowel de Auditcommissie als van de voltallige RvC.

De Year to Date rapportage geeft een rolling forecast van het  jaarresultaat. Ook andere financiële kengetallen zoals de bezettingsgraad en de liquiditeitspositie worden in de rapportage verantwoord. In de Aandeelhoudersrapportage wordt naast financiële rapportages ook de executie van niet-financiële doelstellingen (met behulp van Business Balance Score Card-methodiek) gevolgd.

periodieke rapportages: Resultaat YTD rapportage en Aandeelhoudersrapportage

Naast het hierboven beschreven periodieke reguliere toezicht inzake de executie van de financiële en operationele doelstellingen kwamen in het verslagjaar de volgende onderwerpen aan de orde.

RAI Amsterdam beschikt over systemen voor risicoanalyse en -controle en informeert de Auditcommissie periodiek over ontwikkelingen inzake risico’s. Ook worden door de directie bij alle onderwerpen waarbij een besluit van de RvC wordt gevraagd, de risicoaspecten van het betreffende onderwerp expliciet vermeld. Eén keer per jaar (in de septembervergadering) vindt een grondige bespreking van risico’s plaats waarin diepgaand op de diverse individuele risico’s wordt ingegaan. De Auditcommissie heeft aangegeven dat de directie de risico’s goed heeft ingeschaald en ze zich kan vinden in de vermelde risicokansen alsook in de ingeschatte gevolgen. In het hoofdstuk 'Governance en Risicomanagement' geeft de directie een toelichting op de risicoanalyse.

risico-evaluatie

Het securitybeleid is een vast terugkerend agendapunt op de vergaderingen van de Auditcommissie. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar cybercrime, maar ook de mogelijke gevolgen van andere calamiteiten in relatie tot het securitybeleid worden periodiek besproken. RAI Amsterdam heeft een calamiteitenplan beschikbaar en traint het personeel regelmatig hoe om te gaan met calamiteiten en bewustwording daaromtrent. 

securitybeleid vast punt agenda Auditcommissie

De Contourennota 2015-2020 geeft op basis van een drietal scenario's de financiële contouren van RAI Amsterdam in de nabije toekomst. De verschillende scenario's zijn uitgewerkt om financiële stakeholders (aandeelhouders en banken) te tonen dat RAI Amsterdam bij tegenvallende omzet blijft presteren binnen de afspraken van het bankconvenant. RAI Amsterdam heeft de ambitie de komende jaren groei te realiseren. 

Contourennota 2015-2020
 

In haar decembervergadering stemde de RvC in met het jaarplan 2016 inclusief budget en investeringen.

jaarplan 2016

In september 2014 heeft de RvC haar goedkeuring verleend aan de investering van € 19,5 miljoen in het multifunctionele parkeergebouw. Binnen de goedgekeurde investeringsruimte bleken aanpassingen gedaan te kunnen worden die het project aantrekkelijker zouden maken. De RvC heeft in het voorjaar van 2015 ingestemd met de aanpassingen aan het multifunctioneel parkeergebouw op basis van de geactualiseerde business case.

aanpassingen aan multifunctioneel parkeergebouw goedgekeurd

Na een uitvoerig tenderproces is in maart 2015 besloten de fungerende accountant BDO Audit & Assurance B.V. voor te dragen voor benoeming door de Algemene Vergadering voor de periode 2015 t/m 2017. Deze voordracht is inmiddels overgenomen door de Algemene Vergadering op 23 april 2015.

herbenoeming controlerend
accountant

RvC in adviserende/klankbordrol

In de adviesrol treedt de RvC op als sparringpartner voor de directie. De volgende onderwerpen zijn onder meer binnen de RvC besproken en van adviezen en commentaar voorzien.

Vanuit de ondernemingsstrategie heeft de directeur van RAI Exhibitions (RE) de voor zijn bedrijfsonderdeel afgeleide strategie 2015-2018 aan de RvC gepresenteerd. Het is een groeistrategie waarin de kernboodschap ‘het vernieuwen van de fysieke ontmoeting’ en waardecreatie centraal staan. In de uitwerking van de verschillende strategische speerpunten en acties voor de komende jaren zullen de internationale uitbouw en virtuele toepassingen een belangrijke rol vormen.

RAI Exhibtions strategie 2015-2018

De AutoRAI 2015 is succesvol verlopen maar heeft onvoldoende basis geleverd voor continuïteit naar de toekomst toe. De RvC heeft met de directie gesproken over de gevolgen voor RAI Amsterdam van het niet doorgaan van de 2017-editie. RAI Amsterdam zal de aanvankelijk gereserveerde ruimte voor 2017 op alternatieve wijze proberen in te vullen.

wegvallen AutoRAI 2017

Het gemeentebestuur van Amsterdam is voornemens te onderzoeken of haar 25%-deelneming in RAI Holding gehandhaafd moet blijven. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van een herijking van de deelnemingen van de gemeente die in elke collegeperiode plaatsvindt. Pas rond de zomer van 2016 zal naar verwachting door de gemeente een beslissing worden genomen over haar aandeelhouderschap in RAI Holding. Het is van belang voor de onderneming en alle stakeholders dat RAI Amsterdam zich een mening vormt over het vervolg van een eventuele aandelenvervreemding door de gemeente. In dit kader is een interne werkgroep ingesteld waarin de RvC-leden de heer John van der Steen en de heer Ferry Houterman samen met de directie en enkele managementleden participeren.

De RvC deelt de zienswijze van de directie dat een continuering van het aandeelhouderschap van de gemeente Amsterdam in RAI Holding in het belang van de onderneming en naar onze stellige overtuiging ook in het belang van de stad Amsterdam is.

aandeelhouderschap gemeente Amsterdam

Conform het strategisch plan is RAI Amsterdam doende met het vormgeven van joint-ventures in de regio’s China, Turkije en Mexico ten behoeve van de spin-off beurzen. In de USA heeft RAI Amsterdam al een eigen entiteit opricht.

status spin-off vestigingsbeleid

 

RAI Amsterdam kent voor het formuleren en uitvoeren van de strategie een cyclus van vijf jaar. In 2011 heeft een brainstorming met de RvC plaats gehad als start van de nieuw te vormen strategie. In 2014 is de strategie geüpdatet om een versnelling van de uitvoering van de strategie teweeg te brengen. Hierbij zijn 22 projecten gedefinieerd die op dit moment door ruim 50 managers en medewerkers worden uitgewerkt. De directie deelt de voortgang van deze strategieprojecten met de RvC.

voortgang strategieprojecten 2014-2017

Onder de medewerkers van RAI Amsterdam wordt elke twee jaar een medewerkerstevredenheidonderzoek gehouden. De uitkomsten van het onderzoek van november 2014 zijn in de eerste RvC-vergadering in 2015 besproken. Medewerkers blijken zeer tevreden over collega's (7,9) en RAI Amsterdam als organisatie (7,7). Er is van gedachten gewisseld over onderdelen waarop lager werd gescoord.

onderzoek naar tevredenheid over werken bij RAI Amsterdam

RAI Amsterdam heeft ten behoeve van de in- en externe communicatie van haar strategie een framework opgezet om de merkessentie, kernwaarden en strategische programma’s aan elkaar te koppelen. Dit communicatie-framework van de RAI strategie (ook wel aangeduid met RAI Roadmap) is door de directie aan de RvC gepresenteerd met de uitnodiging om commentaar te geven en suggesties te doen.

communicatie-framework van de RAI strategie

RvC in werkgeversrol

Het vertrek van de huidige algemeen directeur de heer Hans Bakker per 1 mei 2016 is onder meer voor de RvC aanleiding geweest de topstructuur van RAI Amsterdam tegen het licht te houden. De RvC heeft besloten de top van RAI Amsterdam in te vullen door de benoeming van twee statutaire directeuren: een Chief Executive Officer (CEO) en een Chief Operations Officer (COO). Bij de zoektocht naar een geschikte externe kandidaat voor de positie van CEO heeft de Selectie- en Benoemingscommissie zich laten ondersteunen door een internationaal gerenomeerd executive search-bureau. De aandeelhouders zijn op de hoogte gehouden tijdens het wervingstraject.

nieuwe topstructuur RAI Amsterdam

In januari 2016 is de vacature van CEO ingevuld met de benoeming van de heer Paul Riemens (53). Paul Riemens is afkomstig uit de luchtvaartsector. Sinds 2008 is hij CEO/bestuursvoorzitter van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Met Riemens benoemt RAI Amsterdam een man die bewezen heeft te kunnen opereren in een internationaal krachtenveld, waarbij stakeholdermanagement cruciaal is voor succes. Daarnaast ziet de Raad van Commissarissen in hem een gedreven persoon die mensen en ideeën verbindt. De functie van Chief Operations Officer (COO) van RAI Amsterdam is, na onafhankelijke toetsing door middel van een assessment, ingevuld door de benoeming van de heer Maurits van der Sluis (50). Maurits van der Sluis werkt sinds 1996 voor RAI Amsterdam in diverse commerciële functies, laatstelijk als commercieel directeur van RAI Amsterdam Convention Centre. Samen zullen zij zorgen voor vernieuwd elan en het versterken van de positie van RAI Amsterdam als toonaangevende beurs- en congresorganisatie in Europa. Beide directeuren zullen op 7 april 2016 hun (statutaire) functie aanvangen.

benoeming CEO en COO

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering kwam op 23 april 2015 bijeen en behandelde onder meer het jaarverslag 2014, het dividendbeleid 2013-2018 en de vaststelling van het dividend 2014, het jaarplan 2015 (inclusief begroting) en de benoeming resp. herbenoeming van de heren De Boer en Van der Steen tot lid van de Raad van Commissarissen. Bij de Algemene Vergadering was de RvC voltallig aanwezig, evenals de algemeen en financieel directeur.

voltallig RvC aanwezig bij AV

Relatiebeheer RvC

Niet alleen tijdens de Algemene Vergadering wordt met aandeelhouders overlegd; ook informeel werd overleg gepleegd. Regulier wordt elke aandeelhouder door de directie en twee leden van de RvC in het voor- en in het najaar bijgepraat over de ontwikkelingen bij RAI Amsterdam.

(informeel) overleg
met aandeelhouders

Tweemaal per jaar wordt een vergadering van de Ondernemingsraad van RAI Amsterdam bijgewoond door een afvaardiging van de RvC. Op 30 april was de heer de Boer te gast bij de OR en op 29 oktober mevrouw Rijxman.

overleg met OR

Werkzaamheden RvC

Samenstelling RvC
De RvC telde op 1 januari 2015 vier leden. Er was één vacature.

De heer Hans Vermeulen is tijdens de Algemene Vergadering in april 2015 teruggetreden als lid en als voorzitter van de RvC. De heer Vermeulen heeft 6,5 jaar deel uitgemaakt van de RvC. De RvC dankt hem voor zijn inspiratie, inzet en collegialiteit. In dezelfde Algemene Vergadering is de heer Roelf de Boer (65) benoemd tot lid van de RvC op voordracht van de RAI Vereniging. Tot medio 2014 was de heer de Boer Algemeen Voorzitter van RAI Vereniging.​ De leden van de RvC hebben kort na de Algemene Vergadering de heer de Boer als hun voorzitter aangewezen. Met de heer de Boer heeft de RvC een voorzitter met een rijke bestuurlijke en politieke ervaring in onder meer de logistiek, het transport, de zorg  en de automotive-sector. 

voorzitterschap overgedragen aan de heer De Boer

Per 15 september 2015 is mevrouw Annemarie van Gaal benoemd tot commissaris bij RAI Amsterdam. Zij kan bogen op langjarige kennis en ervaring in het medialandschap en internationaal zakendoen en heeft buitengewone affiniteit met innovatie en financiële besturing. Met haar benoeming is de vacature voor een vijfde commissaris vervuld.

benoeming van vijfde commissaris

Tijdens de Algemene Vergadering op 7 april 2016 verstrijkt de eerste zittingstermijn van ons lid mevrouw Shulamith Rijxman. Zij heeft de RvC laten weten niet voor een tweede zittingstermijn in aanmerking te willen komen. Mevrouw Rijxman vervult naast haar commissariaat bij RAI Amsterdam een groot aantal andere maatschappelijke functies. Zij geeft er de voorkeur aan zich verder op deze functies te richten. De RvC heeft begrip en respect voor deze beslissing en dankt haar voor haar inzet ten behoeve van RAI Amsterdam.

aankomende beëindiging RvC-lidmaatschap mevrouw Rijxman

De persoonlijke gegevens van de leden zijn vermeld in het hoofdstuk 'In vogelvlucht', in de paragraaf  ‘Samenstelling RvC en directie’ .

RvC Reglement
Op 26 maart 2015 is het herziene reglement van de RvC van RAI Holding B.V. vastgesteld. In het reglement zijn onder meer opgenomen de taakverdeling van de RvC, evenals haar werkwijze. Integraal onderdeel hiervan zijn de profielschets voor de omvang en samenstelling van de RvC, het rooster van aftreden voor leden van de RvC en de reglementen van de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Selectie- en Benoemingscommissie.

Het reglement van de RvC, haar commissies en de profielen van de RvC alsmede het reglement van de directie zijn integraal te vinden op de website van RAI Amsterdam (www.rai.nl).

Vrijwaring

Alle vigerende commissarissen alsmede de statutair directeur zijn gevrijwaard door de onderneming. Besloten is de vrijwaring en de bijbehorende polis eenmaal per jaar in de Auditcommissie te agenderen.

vrijwaringsovereenkomst

Tegenstrijdig belang

In 2015 zijn door de leden van de RvC geen meldingen gedaan aan de voorzitter van de RvC over een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor het bedrijf en/of voor het betreffende lid van de RvC. Bij de bespreking van de contractuele afspraken omtrent het nhow Hotel RAI Amsterdam heeft de heer Houterman de vergadering verlaten in verband met zijn commissariaat bij de Hampshire Hotel Group.

geen transacties met
tegenstrijdig belang

Vergaderingen

In 2015 heeft de RvC vier maal een reguliere vergadering gehouden waarbij de algemeen directeur, de financieel directeur en de secretaris van de vennootschap aanwezig waren. In de vergadering waarin de jaarrekening ter goedkeuring voorlag, was de externe accountant bij dit agendapunt aanwezig.

Mevrouw Rijxman en mevrouw Van Gaal waren ieder één keer verhinderd een vergadering bij te wonen. Voorafgaand aan de reguliere vergaderingen vindt in de regel ook een vooroverleg van de commissarissen plaats. Daarnaast hebben leden van de RvC waar nodig ook buiten de vergaderingen onderling contact.

4 reguliere vergaderingen met algemeen en financieel directeur

De RvC heeft ook twee maal in beslotenheid vergaderd. Tijdens deze vergaderingen zijn onder meer aan de orde geweest de invulling van de nieuwe topstructuur, de benoeming van nieuwe commissarissen en de bezetting van de RvC-commissies vanaf januari 2016.

2 vergaderingen zonder algemeen en financieel directeur

De voorzitter van de RvC en de algemeen directeur zijn dit verslagjaar regelmatig bij elkaar geweest voor voortgangsgesprekken.

regelmatig overleg met algemeen directeur

Verslag van commissies

De RvC heeft uit haar midden een Auditcommissie, een Remuneratiecommissie en een Selectie- en Benoemingscommissie ingesteld. Vanwege de mutaties in de RvC dit jaar, is de samenstelling van de Remuneratiecommissie en die van de Selectie- en Benoemingscommissie na de Algemene Vergadering in april 2015 gewijzigd.

samenstelling RvC-commissies
in verslagjaar

In het verslagjaar bestond de Auditcommissie uit de heren John van der Steen (voorzitter) en Ferry Houterman. Beiden zullen deze taak ook in 2016 op zich nemen.

Auditcommissie

De Remuneratiecommissie bestond in 2015 tot 23 april uit de heer Hans Vermeulen en mevrouw Shulamith Rijxman. Na het aftreden van de heer Vermeulen als voorzitter van de RvC is de heer Roelf de Boer aangetreden als lid van deze commissie. In 2016 zal de Remuneratiecommissie bestaan uit mevrouw Annemarie van Gaal (voorzitter) en de heer de Boer.

Remuneratiecommissie

Tot de Algemene Vergadering in 2015 bestond de Selectie- en Benoemingscommissie uit alle leden van de RvC onder voorzitterschap van de heer Hans Vermeulen. Sinds deze Algemene Vergadering bestaat de commissie uit de heer Roelf de Boer (voorzitter) en mevrouw Shulamith Rijxman. In 2016 zal de commissie bestaan uit de heer de Boer en een nader te bepalen RvC-lid.

Selectie- en Benoemingscommissie

Auditcommissie

De Auditcommissie bereidt besluitvorming van de RvC voor en adviseert de RvC en de statutaire directie onder meer over haar bevindingen op het gebied van financiën, interne risicobeheersings- en controlesystemen, risicoanalyse, toepassingen van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de werkzaamheden en aanbevelingen van de accountant.

taak

De Auditcommissie vergaderde in het verslagjaar in totaal vier maal. Drie vergaderingen vonden een week voor de reguliere RvC-vergadering plaats, één twee weken voor de reguliere RvC-vergadering. De algemeen en financieel directeur waren bij alle vergaderingen aanwezig.

vier vergaderingen

 

Het conceptverslag van de Auditcommissie vormde een vast agendapunt in de eerstvolgende vergadering van de RvC. Daarin werd de RvC voorts geadviseerd over de door haar te nemen en door de Auditcommissie voorbereide besluiten.

verslag en advies uitgebracht in RvC-vergadering

In de Auditcommissie is in het verslagjaar onder meer gesproken over de kwartaalresultaten, de concepten van het accountantsverslag, het jaarverslag en de jaarrekening 2014, het securitybeleid (vast punt op de agenda), het jaarplan 2016 (inclusief budget en investeringen), de contourennota 2015-2020, de risicoanalyse, de tender voor de nieuwe controlerende accountant, het internal auditplan, tenderprocedures bij RAI Amsterdam, het declaratiereglement RvC en de strategie met betrekking tot acquisities.

agendapunten

De voorzitter van de Auditcommissie en de financieel directeur zijn in het verslagjaar regelmatig bij elkaar geweest voor voortgangsgesprekken.

regelmatig overleg met de financieel directeur

Remuneratiecommissie

Tot de taak van de Remuneratiecommissie behoort het doen van een voorstel aan de RvC en voorbereiden van verantwoording betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid en de daadwerkelijke bezoldiging van de leden van de statutaire directie van de vennootschap.

taak

De belangrijkste onderwerpen die door de Remuneratiecommissie in het verslagjaar zijn behandeld, zijn de volgende:

  • Onafhankelijk bezoldigingsadvies nieuwe 2016 directieposities;
  • Toetsing van de marktconformiteit van de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen;
  • Continuering van het gekozen beleid tot een meer marktconforme beloning binnen de organisatie.

Er hebben in 2015 twee fysieke vergaderingen plaatsgevonden voor beantwoording en begeleiding van bovengenoemde belangrijkste aandachtspunten. Daarnaast is er de bijbehorende telefonische afstemming, sounding en agendering tijdens de RvC-vergaderingen geweest. Tevens heeft veelvuldige afstemming met de Selectie- en Benoemingscommissie plaatsgevonden over relevante onderwerpen.

bezoldigingsadvies, toetsing beloning RvC, continuering beleid

Selectie- en Benoemingscommissie

Tot de taak van de Selectie- en Benoemingscommissie behoort het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en directieleden, het ten minste eenmaal per jaar beoordelen van de omvang en samenstelling van de RvC en de statutaire directie van de vennootschap en het doen van voorstellen betreffende profielschets van de RvC, het ten minste eenmaal per jaar beoordelen van het functioneren van individuele commissarissen en directieleden en hierover rapporteren aan de RvC, het doen van voorstellen voor (her)benoemingen en het toezicht houden op het beleid van de directie inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.

taak

De Selectie- en Benoemingscommissie is zes keer bijeen geweest en heeft daarnaast diverse conference calls gevoerd.

zes vergaderingen

De Selectie- en Benoemingscommissie heeft zich in het verslagjaar gebogen over de toekomstige topstructuur van RAI Amsterdam, de profielschets van de RvC, de werving- en selectie van de 5e commissaris en de werving en selectie van een nieuwe statutaire directie.

agendapunten

(Zelf)evaluatie RvC

In een besloten overleg heeft de voltallige RvC vastgesteld dat een zelfevaluatie dit verslagjaar een beperkte waarde heeft omdat de samenstelling van de RvC door de benoeming van twee nieuwe leden (in april en september) is gewijzigd. Besloten is in 2016 een evaluatie met een externe partij uit te voeren.

evaluatie RvC uitgesteld naar 2016

Permanente educatie

De leden van de RvC hebben in het kader van hun overige toezichthoudende functies diverse educatieve activiteiten gevolgd. In het verslagjaar was er geen noodzaak voor een specifieke opleiding of educatie, geïnitieerd vanuit RAI Amsterdam. Wel zijn ten behoeve van de twee nieuwe commissarissen diverse kennismakings-/introductiegesprekken binnen RAI Amsterdam georganiseerd.

geen specifieke noodzaak
aanvullende educatie vanuit RAI Amsterdam

De RvC heeft in december 2013 het voornemen uitgesproken tenminste eenmaal per jaar voorafgaand aan een RvC-vergadering een bedrijfsonderdeel te bezoeken of een bezoek te brengen aan een op dat moment in het RAI Convention Centre georganiseerde beurs. Zo zijn in 2014 drie beurzen bezocht. Dit verslagjaar stond een bezoek aan de Safety & Security Amsterdam (SSA) op het programma. De rondleiding heeft helaas niet plaats kunnen vinden omdat meer tijd nodig was voor de behandeling van de onderwerpen op de RvC-agenda. De RvC is zeker voornemens in 2016 weer een bezoek aan een beurs te brengen omdat dit de leden meer voeling geeft met de producten en diensten die RAI Amsterdam levert.

beursrondleidingen

In 2016 is de RvC voornemens een extra RvC vergadering te beleggen over virtuele ontwikkelingen zodat de RvC strategisch op dit belangrijke thema kan blijven meedenken.

aandacht virtuele ontwikkelingen

Jaarverslag en Jaarrekening 2015

De Auditcommissie heeft de jaarrekening en het jaarverslag uitvoerig besproken met de directie en de externe accountant BDO. Vervolgens heeft de RvC, in aanwezigheid van de externe accountant, het jaarverslag met de directie besproken.

uitvoerig behandeld in Auditcommissie,
besproken met directie

De RvC stemt in met de jaarrekening en met het voorstel van de directie om een dividend van € 2,277 miljoen inclusief dividendbelasting over het verslagjaar toe te kennen en de resterende winst toe te voegen aan de ‘onverdeelde winst’ in het eigen vermogen. Het dividend is vastgesteld conform het dividendbeleid 2013-2018 dat op de Algemene Vergadering van 17 april 2014 is vastgesteld.

RvC stemt in met jaarrekening, voorstel
dividendtoekenning van € 2,277 mln.

Op 7 april 2016 zal de jaarrekening 2015 tijdens de Algemene Vergadering ter vaststelling worden voorgelegd. De RvC stelt voor dat de jaarrekening wordt vastgesteld, dat aan de directie decharge wordt verleend voor het gevoerde beleid en dat aan de RvC decharge wordt verleend voor het gehouden toezicht.

verzoek vaststelling jaarrekening,
verzoek decharge

Compliment en dankwoord

De RvC complimenteert de medewerkers en directie van RAI Amsterdam met het voor de derde keer sinds 2012 winnen van de prestigieuze award voor ‘Best International Venue (non-UK)’ tijdens de negende Exhibition News Awards Gala in Londen. De Exhibition News Awards worden jaarlijks uitgereikt aan bedrijven die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de beurzensector en de uitreiking wordt gezien als het belangrijkste evenement in de sector. De award werd uitgereikt aan de business development-afdeling van RAI Amsterdam. 

Na het financieel buitengewoon succesvolle jaar 2014 is RAI Amsterdam er in geslaagd het jaar 2015 ook met een goed financieel resultaat af te sluiten. Onze dank gaat uit naar klanten en aandeelhouders voor hun betrokkenheid en naar de directie, het management en de medewerkers voor hun inzet in het afgelopen jaar.

Amsterdam, 17 maart 2016

Raad van Commissarissen RAI Holding B.V.

R.H. (Roelf) de Boer, voorzitter
J.W.Th. (John) Van der Steen, vice-voorzitter
A.M.H (Annemarie) van Gaal
F.I.M. (Ferry) Houterman
S.J. (Shulamith) Rijxman